Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014 » Rejestr uchwał RML kadencji 1998 - 2002

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014: Rejestr uchwał RML kadencji 1998 - 2002

 

  - Nieobowiązuje  
  - Obowiązuje  
       
Nr uchwały z dnia w sprawie  
I/01/98 29.10.1998 powołania Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej  
I/02/98 29.10.1998 zasad wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RML  
I/03/98 29.10.1998 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Lubonia  
II/04/98 05.11.1998 ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących RML  
II/05/98 05.11.1998 wyboru Wiceprzewodniczących RML  
II/06/98 05.11.1998 wynagrodzenia etatowych członków Zarządu oraz wysokości ryczałtów  
II/07/98 05.11.1998 zasad wyboru Burmistrza  
II/08/98 05.11.1998 wyboru Burmistrza Lubonia  
II/09/98 05.11.1998 określenia liczebności członków Zarządu Miasta Lubonia  
II/10/98 05.11.1998 składu Zarządu Miasta Lubonia  
III/11/98 12.11.1998 ustalenia liczebności Komisji rewizyjnej RML  
III/12/98 12.11.1998 powołania Komisji rewizyjnej RML  
III/13/98 12.11.1998 powołania Komisji gospodarczej RML  
III/14/98 12.11.1998 powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa RML  
III/15/98 12.11.1998 powołania Komisji organizacyjno-prawnej RML  
III/16/98 12.11.1998 powołania Komisji sfery społecznej RML  
III/17/98 12.11.1998 powołania Komisji ekologicznej RML  
III/18/98 12.11.1998 składu Komisji Inwentaryzacyjnej  
III/19/98 12.11.1998 powołania Komisji dyscyplinarnej I instancji dla pracowników samorządowych mianowanych  
III/20/98 12.11.1998 powołania Komisji dyscyplinarnej II instancji dla pracowników samorządowych mianowanych  
III/21/98 12.11.1998 zmiany Statutu Miasta Lubonia  
IV/22/98 26.11.1998 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej  
IV/23/98 26.11.1998 zaciągnięcia kredytu bankowego  
IV/24/98 26.11.1998 powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Sz. P. nr 2 w Luboniu  
IV/24a/98 26.11.1998 powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu  
IV/25/98 26.11.1998 Regulaminu Konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu  
IV/26/98 26.11.1998 udzielania świadczeń zdrowotnych społeczności lokalnej przez Szpital w Puszczykowie  
IV/27/98 26.11.1998 zmiany uchwały o wynagrodzeniu etatowych członków Zarządu oraz wysokości ryczałtów  
V/28/98 22.12.1998 Określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne  
V/29/98 22.12.1998 zmiany budżetu miasta na rok 1998  
V/30/98 22.12.1998 podatku od nieruchomości  
V/31/98 22.12.1998 podatku od środków transportowych  
V/32/98 22.12.1998 podatku od posiadania psów i opłat lokalnych  
V/33/98 22.12.1998 obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na rok 1999 na terenie Miasta Lubonia  
V/34/98 22.12.1998 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu  
V/35/98 22.12.1998 powołania Komisji do spraw Autostrady  
VI/36/99 21.01.1999 zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
VI/37/99 21.01.1999 poszerzenia składu osobowego i powołania nowego członka Komisji Gospodarczej RML  
VI/38/99 21.01.1999 poszerzenia składu osobowego i powołania nowego członka Komisji Organizacyjno-Prawnej RML  
VII/39/99 25.02.1999 „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 1999”  
VII/40/99 25.02.1999 Przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Luboń-Północ  
VII/41/99 25.02.1999 zmiany uchwały nr XXX/139/96 z dnia 11 lipca 1996r. w sprawie korzystania ze składowiska odpadów w Luboniu i częściowo w Srocku Małym  
VII/42/99 25.02.1999 zmiany uchwały nr IV/22/98 Rady Miejskiej Lubonia z 26.11.1998r., w sprawie opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej  
VII/43/99 25.02.1999 Regulaminu przewozów lubońskiej komunikacji miejskiej *
VII/44/99 25.02.1999 zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego  
VIII/45/99 11.03.1999 założenia Gimnazjum nr1 w Luboniu  
VIII/46/99 11.03.1999 założenia Gimnazjum nr2 w Luboniu  
VIII/47/99 11.03.1999 przekształcenia Szkoły Podstawowej nr1 w Luboniu  
VIII/48/99 11.03.1999 przekształcenia Szkoły Podstawowej nr2 w Luboniu  
VIII/49/99 11.03.1999 przekształcenia Szkoły Podstawowej nr3 im. Tadeusza Kutrzeby w Luboniu  
VIII/50/99 11.03.1999 przekształcenia Szkoły Podstawowej nr4 w Luboniu  
VIII/51/99 11.03.1999 roszczenia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu o nieodpłatne przekazanie przez Miasto Luboń na jej rzecz własności nieruchomości *
VIII/52/99 11.03.1999 zmiany nazwy „Plac Wolności” na „Plac Edmunda Bojanowskiego”  
IX/53/99 25.03.1999 budżetu Miasta Lubonia na rok 1999  
IX/54/99 25.03.1999 odpłatności za korzystanie z placówek przedszkolnych  
IX/55/99 25.03.1999 określenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych, w celu ustalania wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organ  
IX/56/99 25.03.1999 przyjęcia Statutu Gimnazjum nr1 w Luboniu  
IX/57/99 25.03.1999 przyjęcia Statutu Gimnazjum nr2 w Luboniu  
X/58/99 22.04.1999 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Lubonia za 1998r.  
XI/59/99 13.05.1999 Regulaminu konkursów na stanowisko dyrektorów Szkoły Podstawowej nr3 i Szkoły Podstawowej nr4 w Luboniu  
XI/60/99 13.05.1999 powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Sz. P. nr4 w Luboniu  
XII/61/99 20.05.1999 powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Sz. P. nr3 w Luboniu  
XII/62/99 20.05.1999 powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Transportowego „Translub” Sp. z o.o. w Luboniu  
XII/63/99 20.05.1999 rozwiązania Spółki „Perkom”, Spółka z o.o. w Luboniu  
XIII/64/99 24.06.1999 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej  
XIII/65/99 24.06.1999 zmiany budżetu Miasta Lubonia na rok 1999  
XIV/66/99 14.07.1999 opłaty prolongacyjnej  
XIV/67/99 14.07.1999 odwołania Skarbnika Miasta Lubonia  
XIV/68/99 14.07.1999 powołania Skarbnika Miasta Lubonia  
XIV/69/99 14.07.1999 powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Luboniu  
XV/70/99 23.09.1999 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Macieja Kapelańskiego  
XV/71/99 23.09.1999 zmiany budżetu Miasta Lubonia na rok 1999  
XV/72/99 23.09.1999 powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych i członków Kolegium do Spraw Wykroczeń  
XV/73/99 23.09.1999 nadania nazwy ulicy w Luboniu („Owocowa”)  
XV/74/99 23.09.1999 opłat za znakowanie i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt *
XVI/75/99 21.10.1999 obsadzenia mandatu radnego  
XVI/76/99 21.10.1999 wyboru ławników ludowych i członków kolegium do spraw wykroczeń  
XVI/77/99 21.10.1999 procedury uchwalania budżetu Miasta Lubonia na 2000r. oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  
XVI/78/99 21.10.1999 trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Lubonia dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  
XVI/79/99 21.10.1999 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia”: Spółdzielnia Mieszkaniowa  
XVII/80/99 25.11.1999 wyboru protokolanta sesji Rady Miejskiej Lubonia na rok 2000  
XVII/81/99 25.11.1999 zmiany budżetu Miasta Lubonia na rok 1999  
XVII/82/99 25.11.1999 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych  
XVII/83/99 25.11.1999 wyboru członka Komisji gospodarczej oraz członka Komisji zagospodarowania przestrzennego infrastruktury komunalnej i budownictwa Rady Miejskiej Lubonia  
XVIII/84/99 28.12.1999 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej  
XVIII/85/99 28.12.1999 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2000  
XVIII/86/99 28.12.1999 podatku od środków transportowych na rok 2000  
XVIII/87/99 28.12.1999 podatku od posiadania psów na rok 2000  
XVIII/88/99 28.12.1999 opłat lokalnych na rok 2000  
XVIII/89/99 28.12.1999 obniżenia ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2000  
XVIII/90/99 28.12.1999 zmiany budżetu Miasta Lubonia na rok 1999  
XVIII/91/99 28.12.1999 przyjęcia „Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr1 w Luboniu”  
XVIII/92/99 28.12.1999 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej  
XVIII/93/99 28.12.1999 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek-Północ”  
XVIII/94/99 28.12.1999 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek-Zachód  
XVIII/95/99 28.12.1999 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na poszerzenie cmentarza  
XVIII/96/99 28.12.1999 niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999  
XVIII/97/99 28.12.1999 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Miasta Lubonia i Przedsiębiorstwa Transportowego „TRANSLUB” Sp. z o.o. w Luboniu  
XVIII/98/99 28.12.1999 budżetu Miasta Lubonia na rok 2000  
XIX/99/2000 27.01.2000 przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 1999  
XIX/100/2000 27.01.2000 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000  
XIX/101/2000 27.01.2000 powołania GKRPA  
XIX/102/2000 27.01.2000 powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Luboniu  
XIX/103/2000 27.01.2000 określenia wysokości czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz za wynajmowane lokale socjalne  
XIX/104/2000 27.01.2000 zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2000  
XX/105/2000 16.03.2000 zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Lubonia *
XX/106/2000 16.03.2000 zgłoszenia kandydata do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
XX/107/2000 16.03.2000 zmiany uchwały nr XVIII/87/99 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2000  
XX/108/2000 16.03.2000 zmiany uchwały nr XVIII/88/99 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie opłat lokalnych na rok 2000  
XX/109/2000 16.03.2000 zmiany uchwały nr XVIII/96/99 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999  
XX/110/2000 16.03.2000 pomocy finansowej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu  
XX/111/2000 16.03.2000 zmiany budżetu Miasta Lubonia na rok 2000  
XXI/112/2000 27.04.2000 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Lubonia za 1999r.  
XXII/113/2000 24.05.2000 STATUT MIASTA LUBOŃ  
XXII/114/2000 24.05.2000 utworzenia środka specjalnego Urzędu Miejskiego w Luboniu *
XXII/115/2000 24.05.2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ulica Dworcowa  
XXII/116/2000 24.05.2000 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej  
XXII/117/2000 24.05.2000 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej  
XXII/118/2000 24.05.2000 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej  
XXII/119/2000 24.05.2000 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej  
XXII/120/2000 24.05.2000 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej  
XXII/121/2000 24.05.2000 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej  
XXII/122/2000 24.05.2000 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej  
XXII/123/2000 24.05.2000 zaopiniowania kandydatów do Komisji mieszkaniowej  
XXIII/124/2000 01.06.2000 ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Miasta Luboń  
XXIV/125/2000 29.06.2000 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2000  
XXIV/126/2000 29.06.2000 zakresu i formy informacji o realizacji budżetu Miasta za pierwsze półrocze roku budżetowego  
XXIV/127/2000 29.06.2000 zmiany uchwały nr XVIII/96/99 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1999  
XXV/128/2000 27.07.2000 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
XXV/129/2000 27.07.2000 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2000  
XXV/130/2000 27.07.2000 zmiany siedziby i nadania imienia Gimnazjum Publicznemu nr 2 w Luboniu  
XXV/131/2000 27.07.2000 wzniesienia pomnika „milenijnego”  
XXVI/132/2000 07.09.2000 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2000  
XXVI/133/2000 07.09.2000 zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia  
XXVI/134/2000 07.09.2000 wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Miasta  
XXVI/135/2000 07.09.2000 ustalenia wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej  
XXVI/136/2000 07.09.2000 procedury uchwalania budżetu Miasta Luboń oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  
XXVI/137/2000 07.09.2000 dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na segregację odpadów  
XXVII/138/2000 19.10.2000 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2000  
XXVII/139/2000 19.10.2000 pożyczki dla Przedsiębiorstwa Transportowego „Translub” Spółka z o.o. w Luboniu  
XXVII/140/2000 19.10.2000 zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie skutków wdrożenia Karty Nauczyciela  
XXVII/141/2000 19.10.2000 miesięcznych diet dla radnych, członków Komisji spoza Rady oraz radnych będących nieetatowymi członkami Zarządu Miasta  
XXVII/142/2000 19.10.2000 opłat za korzystanie z przedszkola publicznego w Mieście Luboń  
XXVII/143/2000 19.10.2000 wystąpienia z porozumienia komunalnego z dnia 6 sierpnia 1993r. dotyczącego przejęcia i dalszej eksploatacji majątku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu  
XXVII/144/2000 19.10.2000 nadania nazwy ulicy (Targowa)  
XXVIII/145/2000 07.12.2000 emisji obligacji komunalnych  
XXVIII/146/2000 07.12.2000 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2000  
XXVIII/147/2000 07.12.2000 zmiany uchwały nr XXVII/144/2000 z dnia 19 października 2000r. w sprawie nadania nazwy ulicy („Siostry Faustyny”)  
XXIX/148/2000 28.12.2000 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2000  
XXIX/149/2000 28.12.2000 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001  
XXIX/150/2000 28.12.2000 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2001  
XXIX/151/2000 28.12.2000 podatku od środków transportowych na 2001r.  
XXIX/152/2000 28.12.2000 opłat lokalnych na rok 2001  
XXIX/153/2000 28.12.2000 zwolnienia mieszkańców Miasta Luboń z podatku od posiadania psów na rok 2001  
XXIX/154/2000 28.12.2000 obniżenia ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2001  
XXIX/155/2000 28.12.2000 zmiany uchwały nr XVIII/97/99 z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Miasta Lubonia i Przedsiębiorstwa Transportowego „TRANSLUB” Sp. z o.o. w Luboniu  
XXIX/156/2000 28.12.2000 budżetu Miasta Luboń na rok 2001  
XXX/157/2001 18.01.2001 przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2000  
XXX/158/2001 18.01.2001 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej  
XXX/159/2001 18.01.2001 zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2001  
XXX/160/2001 18.01.2001 wyboru protokolanta sesji Rady Miasta Luboń na rok 2001  
XXXI/161/2001 01.03.2001 określenia wysokości czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz za wynajmowane lokale socjalne  
XXXI/162/2001 01.03.2001 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Luboń *
XXXI/163/2001 01.03.2001 przyjęcia Statutu Biblioteki Miejskiej w Luboniu  
XXXII/164/2001 22.03.2001 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Transportowego „TRANSLUB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu  
XXXII/165/2001 22.03.2001 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOM-LUB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu  
XXXII/166/2001 22.03.2001 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2001  
XXXII/167/2001 22.03.2001 opłat za korzystanie z przedszkola publicznego w Mieście Luboń  
XXXII/168/2001 22.03.2001 określenia wartości jednego punktu w złotych, dla ustalania wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych  
XXXII/169/2001 22.03.2001 powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Luboniu  
XXXII/170/2001 22.03.2001 zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych Miasta Luboń  
XXXII/171/2001 22.03.2001 zmiany uchwały nr VIII/45/99 w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Luboniu  
XXXII/172/2001 22.03.2001 zmiany uchwały nr VIII/46/99 w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Luboniu  
XXXIII/173/2001 19.04.2001 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Luboń za 2000 rok i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2000 rok  
XXXIII/174/2001 19.04.2001 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia”: ks. Zygmunt Sowiński  
XXXIII/175/2001 19.04.2001 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia”: ks. Stefan Patryas  
XXXIII/176/2001 19.04.2001 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia”: ks. Stefan Naskręt  
XXXIV/177/2001 24.04.2001 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej  
XXXIV/178/2001 24.04.2001 upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia umowy zamiany nieruchomości  
XXXIV/179/2001 24.04.2001 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Luboń-Północ  
XXXV/180/2001 05.06.2001 Regulaminu Etyki Radnego  
XXXV/181/2001 05.06.2001 Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu  
XXXV/182/2001 05.06.2001 powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
XXXV/183/2001 05.06.2001 określenia wysokości czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz za wynajmowane lokale socjalne  
XXXV/184/2001 05.06.2001 określenia wartości jednego punktu w złotych, dla ustalania wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych  
XXXV/185/2001 05.06.2001 nadania imienia Gimnazjum Publicznemu nr 1 w Luboniu: Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
XXXVI/186/2001 28.06.2001 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2001  
XXXVI/187/2001 28.06.2001 wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształcenie Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji  
XXXVI/188/2001 28.06.2001 upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia umowy zamiany nieruchomości  
XXXVI/189/2001 28.06.2001 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Luboń-Północ  
XXXVII/190/2001 26.07.2001 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2001  
XXXVII/191/2001 26.07.2001 zmiany uchwały nr XXII/113/2000 rady Miejskiej Lubonia z dnia 24 maja 2000r. w sprawie Statutu Miasta Luboń  
XXXVII/192/2001 26.07.2001 opinii o uznaniu lasów za ochronne  
XXXVII/193/2001 26.07.2001 upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Luboń do sprawowania funkcji wynikających z prawa pracy  
XXXVII/194/2001 26.07.2001 współpracy z Gminami Płaskowyżu Wschodniego w Rouen (Francja)  
XXXVIII/195/2001 27.09.2001 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2001  
XXXVIII/196/2001 27.09.2001 rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
XXXVIII/197/2001 27.09.2001 zasad usytuowania na terenie miasta Lubonia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży  
XXXIX/198/2001 25.10.2001 rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Lasek-Północ” w Luboniu, przez Dorotę Kościak  
XXXIX/199/2001 25.10.2001 rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Lasek-Północ” w Luboniu, przez Ewę i Stanisława Osieckich  
XXXIX/200/2001 25.10.2001 rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Lasek-Północ” w Luboniu, przez Michała Adamskiego  
XXXIX/201/2001 25.10.2001 rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Lasek-Północ” w Luboniu, przez Marzenę Plucińską  
XXXIX/202/2001 25.10.2001 rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Lasek-Północ” w Luboniu, przez Edmunda Frąckowiaka  
XXXIX/203/2001 25.10.2001 Przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Lasek-Północ” w Luboniu  
XXXIX/204/2001 25.10.2001 Przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Lasek-Zachód” w Luboniu  
XXXIX/205/2001 25.10.2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poligon PSP”  
XXXIX/206/2001 25.10.2001 odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na poszerzenie cmentarza  
XXXIX/207/2001 25.10.2001 zaciągnięcia kredytu bankowego  
XXXIX/208/2001 25.10.2001 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2001  
XXXIX/209/2001 25.10.2001 przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta  
Xl/210/2001 29.11.2001 Opłaty za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej  
XL/211/2001 29.11.2001 W sprawie opłat za wywóz nieczystości w systemie segregacji *
XL/212/2001 29.11.2001 Ustalenie podatku od nieruchomości na 2002 rok  
XL/213/2001 29.11.2001 Podatek od środków transportu na 2002 rok  
XL/214/2001 29.11.2001 Opłaty lokalne na 2002 rok  
XL/215/2001 29.11.2001 W sprawie kwintala żyta  
XL/216/2001 29.11.2001 W sprawie podatku od posiadania psa  
XL/217/2001 29.11.2001 W sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego  
XLI/218/2001 18.12.2001 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – Luboń Północ  
XLI/219/2001 18.12.2001 Zmiana budżetu na 2001 rok.  
XLII/220/2001 27.12.2001 W sprawie niezrealizowanych kwot wydatków  
XLII/221/2001 27.12.2001 Dotacja dla zakładów budżetowych  
XLII/222/2001 27.12.2001 Budżet Miasta Luboń na 2002 rok  
XLII/223/2001 27.12.2001 Przychody i wydatki GFOŚ na 2002  
XLII/224/2001 27.12.2001 Ceny biletów za przejazd komunikacją miejską  
XLII/225/2001 27.12.2001 Przyjęcie programu profilaktyki alkoholowej *
XLIII/226/2002 31.01.2002 Zwrot zasiłków na dożywianie dzieci  
XLIII/227/2002 31.01.2002 Przyjęcia programu profilaktyki alkoholowej  
XLIII/228/2002 31.01.2002 Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Luboń --cmentarz  
XLIII/229/2002 31.01.2002 Wybór sekretarza obrad  
XLIII/230/2002 31.01.2002 Zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2002  
XLIV/231/2002 28.02.2002 Zasady wynagradzania nauczycieli *
XLIV/232/2002 28.02.2002 Opłaty za przedszkola publiczne  
XLIV/233/2002 28.02.2002 W sprawie opłat za korzystanie z środków komunikacji miejskiej  
XLIV/234/2002 28.02.2002 W sprawie wierzytelności Gminy Luboń  
XLV/235/2002 26.03.2002 Zmiana budżetu na 2002 rok  
XLV/236/2002 26.03.2002 W sprawie niezrealizowanych kwot wydatków  
XLV/237/2002 26.03.2002 Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia-noclegowni  
XLV238/2002 26.03.2002 Zmiana statutu MOPS  
XLV/239/2002 26.03.2002 Uchylenie uchwały XXXII/171/2001 w sprawie założenia gimnazjum  
XLV/240/2002 26.03.2002 Uchylenie uchwały XXXII/172/2001 w sprawie założenia gimnazjum  
XLV/241/2002 26.03.2002 W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego  
XLV/242/2002 26.03.2002 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym  
XLVI/243/2002 10.04.2002 W sprawie obsadzenia mandatu radnego  
XLVII/244/2002 25.04.2002 W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta  
XLVII/245/2002 25.04.2002 W sprawie wyboru członka komisji organizacyjno-prawnej.  
XLVII/246/2002 25.04.2002 Akceptacji treści umowy na Oświetlenie miejsc publicznych  
XLVIII/247/2002 14.05.2002 Akceptacji treści Porozumienia komunalnego PwiK *
XLIX/248/2002 28.05.2002 Zmiana budżetu na 2002  
XLIX/249/2002 28.05.2002 Opłaty lokalne na 2002 rok  
XLIX/250/2002 28. 05. 2002 upoważnienie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych  
XLIX/251/2002 28.05.2002 Zwolnienie z obowiązku przetargu przy sprzedaży nieruchomości.  
L/252/2002 27.06.2002 Regulamin czystości i porządku w mieście  
L/253/2002 27.06.2002 W sprawie ustalenia granic okręgów wyborczych i obwodów.  
L/254/2002 27.06.2002 Utworzenie okręgu wyborczego do Rady Powiatu.  
L/255/2002 27.06.2002 Powołanie członka Rady Nadzorczej TRANSLUB  
L/256/2002 27.06.2002 Zmiana budżetu Miasta Luboń na 2002 rok  
L/257/2002 27.06.2002 Niezrealizowane kwoty wydatków  
LI/258/2002 20.08.2002 Wyrażenia zgody na Przystąpienie do spółki PWiK  
LI/259/2002 20.08.2002 Utworzenie związku międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów”  
LI/260/2002 20.08.2002 Wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenie JST TAMPER  
LI/261/2002 20.08.2002 Zmiany Opłaty za znakowanie i wystawianie świadectwa zwierząt  
LII/262/2002 26.09.2002 Zmiany budżetu miasta Luboń na 2002r.  
LII/263/2002 26.09.2002 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia”: Johan de Jong  
LIII/264/2002 10.10.2002 W sprawie restrukturyzacji należności od przedsiębiorcówz tytułu należności podatkowych, stanowiących dochody miasta Luboń  
   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych