Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014 » Rejestr uchwał RML kadencji 1990 - 1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014: Rejestr uchwał RML kadencji 1990 - 1994

 

- Nieobowiązuje
- Obowiązuje
Nr uchwały z dnia w sprawie
I/1/90 6.06.1990 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Luboniu
I/2/90 6.06.1990 wyboru Burmistrza i Zarządu Miasta
I/3/90 6.06.1990 wyboru 2 delegatów do Sejmiku Samorządowego
I/4/90 6.06.1990 wyboru członków Komisji Statutowej
I/5/90 6.06.1990 wyboru członków Komisji Inwentaryzacyjnej
II/6/90 20.06.1990 wyboru Burmistrza Miasta Lubonia
II/7/90 20.06.1990 wyboru dwóch członków Zarządu Miasta Lubonia
II/8/90 20.06.1990 wyboru dwóch zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Luboniu
II/9/90 20.06.1990 opłat dzierżawnych i opłat partycypacyjnych
III/10/90 27.06.1990 wyboru zastępcy Burmistrza Miasta Lubonia
V/11/90 25.07.1990 upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych i ustalania maksymalnej ich wysokości
V/12/90 25.07.1990 powołania Skarbnika Miasta - głównego księgowego budżetu
V/13/90 25.07.1990 wyłączenia podmiotów spoza Lubonia z korzystania z wysypiska miejskiego
V/14/90 25.07.1990 wysokości uposażeń Zarządu Miasta oraz wysokości diet i ryczałtów
V/15/90 25.07.1990 przywrócenia nazwy ul. Okrzei i przemianowania nazwy ul. Janka Krasickiego
V/16/90 25.07.1990 upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawierania umów o pracę z pracownikami samorządowymi z wyboru
VI/17/90 29.08.1990 porozumienia z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Poznaniu o kontynuowaniu do dnia 31 października 1990 r. w dotychczasowym zakresie zadań, należących do kompetencji Urzędu Rejonowego
VI/18/90 29.08.1990 przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
VII/19/90 19.09.1990 zaprzestania dalszego finansowania szkolnictwa przez miasto Luboń
VIII/20/90 28.09.1990 reorganizacji Urzędu Miejskiego w Luboniu
VIII/21/90 28.09.1990 powołania sekretarza Miasta
IX/22/90 26.10.1990 przejęcia przez organy miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
IX/23/90 26.10.1990 decyzji o dopuszczalnej emisji
IX/24/90 26.10.1990 sporządzenia listy osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą
IX/25/90 26.10.1990 przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez Zakłady Chemiczne i Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego
IX/26/90 26.10.1990 powołania ławników
IX/27/90 26.10.1990 dzierżawienia gruntów miejskich
X/28/90 15.11.1990 podatku od posiadania psów na obszarze miasta Lubonia
X/29/90 15.11.1990 rozwiązania Komitetów Osiedlowych
X/30/90 22.11.1990 opłaty targowej
XI/31/90 21.12.1990 podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mosinie
XI/32/90 21.12.1990 przeniesienia kredytów z rezerwy budżetowej
XI/33/90 21.12.1990 ustalenia stawki opłaty administracyjnej
XI/34/90 21.12.1990 wykazu aktów prawa miejskiego
XI/35/90 21.12.1990 zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Stalingradzkiej
XII/36/91 18.01.1991 przekazania Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie Wojewodzie Poznańskiemu
XIII/37/91 6.02.1991 podatków i opłat lokalnych
XIII/38/91 6.02.1991 podziału majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mosinie
XIII/39/91 13.02.1991 upoważnienia Zarządu Miasta do podjęcia działań zmierzających do komunalizacji Bazy Sprzętowo-Transportowej w Luboniu, należącej do Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Poznaniu
XV/40/91 26.03.1991 opłat dzierżawnych i opłat partycypacyjnych
XV/41/90 26.03.1991 budżetu miasta na rok 1991 i obsłudze kasowej gminy
XVI/42/91 5.04.1991 upoważnienia Zarządu Miasta
XVI/43/91 5.04.1991 zobowiązania Burmistrza do utworzenia Straży Miejskiej dla miasta Lubonia
XVII/44/91 19.04.1991 uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia
XVIII/45/91 8.05.1991 wysokości uposażeń Zarządu Miasta oraz wysokości diet i ryczałtów
XVIII/46/91 13.05.1991 uchwalenia Statutu Miasta Lubonia
XIX/47/91 5.06.1991 przystąpieniu do Ekologicznego Związku Gmin
XIX/48/91 5.06.1991 reorganizacji systemu przedszkoli na terenie miasta
XX/49/91 13.06.1991 powołania spółki z o.o. „Translub” i powierzenia jej komunikacji miejskiej
XXI/50/91 28.06.1991 szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę - osobę samotną wydatków na usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania
XXI/51/91 28.06.1991 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
XXI/52/91 28.06.1991 uchylenia uchwały własnej nr XVI/42/91 z dnia 5.04.91
XXII/53/91 31.07.1991 nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz miasta
XXII/54/91 31.07.1991 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
XXII/55/91 31.07.1991 wysokości uposażeń Zarządu Miast oraz wysokości diet i ryczałtów
XXIII/56/91 4.09.1991 utworzenia obwodów głosowania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXIII/57/91 4.09.1991 wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu rady
XXIII/58/91 4.09.1991 przejęcia mienia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu
XXIII/59/91 4.09.1991 nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz miasta
XXIII/60/91 4.09.1991 opłaty za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miasta
XXIII/61/91 4.09.1991 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za realizację budżetu w 1990 r.
XXIV/62/91 27.09.1991 przeszacowania budżetu miasta na rok 1991
XXIV/63/91 27.09.1991 powołania przewodniczących, zastępców przewodniczących oraz członków obwodowych komisji wyborczych w Luboniu
XXV/64/91 11.10.1991 uchwalenia regulaminu Rady Miejskiej Lubonia
XXV/65/91 11.10.1991 wysokości uposażeń Zarządu Miasta oraz wysokości diet i ryczałtów
XXVI/66/91 6.11.1991 uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Lubonia, rejon Czajkowo *
XXVI/67/91 6.11.1991 upoważnienia Zarządu Miasta Lubonia
XXVI/68/91 6.11.1991 powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji - orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
XXVII/69/91 29.11.1991 nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz miasta
XXVII/70/91 29.11.1991 zobowiązania Zarządu
XXVIII/71/91 19.12.1991 ustalenia wartości gruntów dla obliczania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz wzrostu nieruchomości powstałego na skutek wybudowania urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych dla ustalenia opłat adiacenkich
XXVIII/72/91 19.12.1991 udziału właścicieli gruntów w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych
XVIII/73/91 19.12.1991 opłat dzierżawnych i opłat partycypacyjnych
XVIII/74/91 19.12.1991 podatków i opłat lokalnych
XXIX/75/92 22.01.1992 nadania nazw ulicom: Kasztelańska, Grodzka, Jaworowa
XXIX/76/92 22.01.1992 wysokości uposażeń Zarządu Miasta oraz wysokości diet i ryczałtów
XXX/77/92 5.02.1992 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
XXXI/78/92 27.02.1992 obniżenia cen skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 1992
XXXI/79/92 27.02.1992 ulg związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej na własny rachunek dla osób zwolnionych z pracy na mocy zwolnienia grupowego, zwolnienia indywidualnego z przyczyn ekonomicznych zakładu i absolwentów
XXXII/80/92 18.03.1992 aktualizacji planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.Lubonia
XXXII/81/92 18.03.1992 podatku od środków transportowych
XXXII/82/92 18.03.1992 opłaty za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miasta
XXXIII/83/92 30.03.1992 trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
XXXIII/84/92 30.03.1992 akceptacji planu realizacyjnego
XXXIII/85/92 30.03.1992 powołania Komisji Rewizyjnej
XXXIII/86/92 30.03.1992 zmian w Statucie Miasta
XXXIV/87/92 31.03.1992 budżetu miasta na rok 1992
XXXVI/88/92 29.04.1992 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za realizację budżetu w 1991 r.
uchylona roz.nadz. woj.poz. z 17.06.92 8.05.1992 oddania działek budowlanych o nr ewid. 108/3 i 108/1 obręb Lasek, ark. mapy 117 w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym
XXXVII/90/92 2.06.1992 wysokości opłat za umieszczenie reklam i tablic informacyjnych w wyznaczonych miejscach na terenach będących w zarządzie miejskim
XXXVII/91/92 2.06.1992 postawienia w stan likwidacji przedsiębiorstwa - Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Luboniu przy ul. Przemysłowej 13/15
XXXVII/92/92 2.06.1992 nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz miasta
XXXVIII/93/92 1.07.1992 postawienia w stan likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej
XXXVIII/94/92 1.07.1992 zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XXXVIII/95/92 1.07.1992 zmiany dotychczasowej nazwy ul.R.Pasikowskiego
XXXIX/96/92 15.07.1992 zasad udziału miasta Luboń w proponowanym porozumieniu usług wodociągowo-kanalizacyjnych
XXXX/97/92 31.07.1992 utworzenia zakładu budżetowego Biura Majątku Komunalnego miasta Lubonia
XXXX/98/92 31.07.1992 powołania MOPS jako samodzielnej jednostki budżetowej
XXXX/99/92 31.07.1992 wysokości uposażeń Zarządu Miasta oraz wysokości diet i ryczałtów
41/100/92 2.09.1992 udzielenia upoważnienia kierownikowi MOPS w Luboniu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań własnych gminy
41/101/92 2.09.1992 przystąpienia do Światowego Związku Miast Pokoju
XLII/102/92 16.09.1992 zmian w budżecie miasta na rok 1992
XLII/103/92 16.09.1992 nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz miasta
XLII/104/92 16.09.1992 nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa dwóch nieruchomości położonych w Luboniu obręb Żabikowo arkusz 8 działki 5/1 i 5/2 z przeznaczeniem na realizację rekompensat z tytułu mienia pozostawionego za granicą
XLII/105/92 16.09.1992 uchylenia uchwały Rady Miejskiej Lubonia nr XXVIII/71/91 z dnia 19.12.91
XLIII/106/92 7.10.1992 wydzierżawienia nieruchomości na terenie miasta Lubonia
XLIII/107.92 7.10.1992 zbycia nieruchomości
XLIV/108.92 3.11.1992 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
XLIV/109/92 3.11.1992 nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Luboniu
XLIV/110/92 3.11.1992 nadania statutu Bibliotece Miejskiej w Luboniu
XLIV/111/92 3.11.1992 zbycia gruntów przy ul. Fornalskiej
XLIV/112/92 3.11.1992 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w okręgu nr 22
XLV/113/92 24.11.1992 nadania statutu Biura Majątku Komunalnego w Luboniu
XLV/114/92 24.11.1992 powołania spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych „PERKOM”
XLV/115/92 24.11.1992 powołania spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOM-LUB”
XLV/116/92 24.11.1992 upoważnienia Zarządu Miasta do nabywania środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania nowych jednostek organizacyjnych
XLVI/117/92 16.12.1992 uchwalenia I etapu, częściowo zaktualizowanego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia
XLVI/118/92 16.12.1992 odpłatności za korzystanie z placówek przedszkolnych
XLVI/119/92 16.12.1992 nadania statutu Ochronce Miejskiej w Luboniu
XLVI/120/92 16.12.1992 nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz miasta
XLVII/121/92 30.12.1992 podatku od nieruchomości
XLVII/122/92 30.12.1992 podatku od środków transportowych
XLVII/123/92 30.12.1992 opłat dzierżawnych i partycypacyjnych
XLVII/124/92 30.12.1992 podatku od posiadania psów i opłat lokalnych
XLIX/125/93 27.01.1993 niepzeprowdzania wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 22 w Luboniu
L/126/93 19.02.1993 obniżenia cen skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 1993
L/127/93 19.02.1993 wynagrodzenia członków Zarządu Miasta oraz wysokości diet i ryczałtów
LI/128/93 26.03.1993 budżetu miasta na rok 1993
54/129/93 15.04.1993 porozumienia pomiędzy miastami i gminami Czerwonaka, Lubonia, Mosiny, Murowanej Gośliny, Poznania, Puszczykowa, Swarzędza w sprawie przejęcia i dalszej eksploatacji majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu w celu prowadzenia spraw: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, za pomocą urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych należących w do PWIK
54/130/93 15.04.1993 porozumienia między miastami i gminami: Lubonia, Poznania, Swarzędza, Czerwonaka i Murowanej Goślny w sprawie przejęcia i dalszej eksploatacji majątku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu w celu zaopatrzenia społeczności lokalnych w energię cieplną i przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu w spółkę prawa handlowego
LIV/131/93 15.04.1993 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za realizację budżetu w 1992
54/132/93 15.04.1993 określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata *
LV/133/93 28.04.1993 powołania Komisji Doraźnej
56/134/93 16.06.1993 zmian w Statucie Biblioteki Miejskiej w Luboniu
XLVI/135/93 16.06.1993 uchwalenia założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia
LVI/136/93 16.06.1993 zmiany uchwały dotyczącej wynagrodzenia członków Zarządu oraz wysokości diet i ryczałtów
LVI/137/93 16.06.1993 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
LVI/138/93 16.06.1993 odwołania Komisji Doraźnej
LVII/139/93 7.07.1993 reorganizacji Ochronki Miejskiej w Luboniu
LVII/140/93 7.07.1993 zasad usytuowania na terenie miasta Lubonia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży *
LVII/141/93 7.07.1993 zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej
LVII/142/93 7.07.1993 utworzenia obwodów głosowania ich numerów granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
LIX/143/93 26.08.1993 odpłatności za korzystanie z placówek przedszkolnych
LVIII/144/93 30.07.1993 zmian w budżecie miasta na rok 1993
60/144/93 28.09.1993 ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta Lubonia” i nadawania tytułu „Honorowy obywatel miasta”
60/145/93 28.09.1993 uchwalenia Statutu Miasta Lubonia
60/146/93 28.09.1993 uchwalenia Regulaminu Rady Miejskiej Lubonia
60/147/93 28.09.1993 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Luboniu
60/148/93 28.09.1993 organizacji administracyjno-finansowej szkół w Luboniu
LXI/149/93 27.10.1993 nadania nazwy ulicy: Sowia
LXIII/150/93 10.11.1993 zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Hanki Sawickiej
LXIV/151/93 24.11.993 zmiany nazwy ul. Gen. Świerczewskiego
LXV/152/93 17.12.1993 podatku od nieruchomości
LXV/153/93 17.12.1993 podatku od środków transportowych
LXV/154/93 17.12.1993 podatku od posiadania psów i opłat lokalnych
LXVI/155/93 29.12.1993 opłat dzierżawnych i partycypacyjnych
LXVI/156/93 29.12.1993 nie wyrażenia zgody na przejęcie szkół podstawowych od 1.01.94
LVI/157/93 29.12.1993 zmiany budżetu gmin a rok 1993
LXVII/158/94 26.01.1994 nadania nazwy ulicy: Olszynowa
LXVIII/159/94 9.02.1994 obniżenia cen skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 1994
LXIX/160/94 28.02.1994 reorganizacji przedszkola miejskiego nr 4 przy ul. Konarzewskiego 10 w Luboniu
LXIX/161/94 28.02.1994 uchwalenia wzoru graficznego dokumentu „Honorowy Obywatel Miasta Lubonia”, legitymacji i medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia” oraz ustanowienia regulaminu nadawania w/w wyróżnień
LXX/162/94 23.03.1994 uchwalenia budżetu miasta na rok 1994
LXX/163/94 23.03.1994 określenia wielkości gruntów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb kandydatów zarejestrowanych w spółdzielniach mieszkaniowych, zamierzających podjąć budowę domów jednorodzinnych we własnym zakresie lub wspólną budowę domów dla zaspokojenia potrzeb własnych, mieszkaniowych oraz wystąpienia do Wojewody Poznańskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego
LXXI/164/94 20.04.1994 zmiany uchwały nr LXX/162/94 RML z 23.03.94 w spr. Uchwalenia budżetu miasta na 1994 r.
LXXI/165/94 20.04.1994 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za realizację budżetu w 1993 r.
LXXIII/166/94 11.05.1994 uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.Lubonia
LXXIII/167/94 11.05.1994 wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Miejskiej Lubonia i Zarządu Miasta
LXXIV/168/94 20.05.1994 opracowania planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu oznaczonego w planie ogólnym symbolem „A” i mającym nazwę „Luboń-Centrum”.

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych