Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014 » Rejestr uchwał RML kadencji 2014 - 2018

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014: Rejestr uchwał RML kadencji 2014 - 2018

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp.

I/1/2014

27.11.2014

wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Luboń

 

I/2/2014

27.11.2014

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Luboń

 

II/3/2014

11.12.2014

ustalenia liczebności komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń

 

II/4/2014

11.12.2014

powołania komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń

 

II/5/2014

11.12.2014

wyboru Przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń

 

II/6/2014

11.12.2014

określenia ilościowego składu komisji stałych Rady Miasta Luboń

 

II/7/2014

11.12.2014

powołania komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Luboń

 

II/8/2014

11.12.2014

powołania komisji Sfery Społecznej Rady Miasta Luboń

 

II/9/2014

11.12.2014

powołania komisji Ochrony Środowiska

 

II/10/2014

11.12.2014

powołania komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń

 

II/11/2014

11.12.2014

powołania komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń

 

II/12/2014

11.12.2014

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń „Stary Luboń”

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 99 data ogłoszenia: 07.01.2015

II/13/2014

11.12.2014

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń

 

II/14/2014

11.12.2014

zawarcia porozumienia między Miastem Luboń a Miastem Poznaniem, dotyczącego zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie

 

III/15/2014

29.12.2014

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok

 

III/16/2014

29.12.2014

ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

 

III/17/2014

29.12.2014

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024

 

III/18/2014

29.12.2014

uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 87 data ogłoszenia: 07.01.2015

III/19/2014

29.12.2014

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2015-2025

 

III/20/2014

29.12.2014

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Luboń na 2015 rok

 

III/21/2014

29.12.2014

"Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Luboń na 2015 rok”

 

III/22/2014

29.12.2014

przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Luboń na lata 2014-2032

 

III/23/2014

29.12.2014

przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w 2015r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim

 

III/24/2014

29.12.2014

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

 

III/25/2014

29.12.2014

zmiany uchwały XXVI/165/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 80 data ogłoszenia: 07.01.2015

IV/26/2015

29.01.2015

zmiany Uchwały Nr XLII/273/2014 z dnia 27 lutego 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Północ”

 

IV/27/2015

29.01.2015

określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 1006 data ogłoszenia:

24.02.2015

IV/28/2015

29.01.2015

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń i Gminą Komorniki powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Porozumienie międzygminne zostało ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 2907 data ogłoszenia: 29.04.2015

IV/29/2015

29.01.2015

powołania Lubońskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 1049 data ogłoszenia:

25.02.2015

IV/30/2015

29.01.2015

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 567 data ogłoszenia:

03.02.2015

V/31/2015

05.03.2015

 

ustalenia planu sieci i granic publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie miasta Luboń

 

V/32/2015

05.03.2015

 

przystąpienia do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń”

 

V/33/2015

05.03.2015

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

 

VI/34/2015

26.03.2015

wpłaty do budżetu Miasta Luboń nadwyżki środków obrotowych Biura Majątku Komunalnego w Luboniu samorządowego zakładu budżetowego Miasta Luboń

 

VI/35/2015

26.03.2015

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń”

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 2262 data ogłoszenia:

08.04.2015

VI/36/2015

26.03.2015

zmiany uchwały Nr XXV/124/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 2355 data ogłoszenia:

13.04.2015

VI/37/2015

26.03.2015

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

 

VI/38/2015

26.03.2015

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2015-2025

 

VI/39/2015

26.03.2015

powołania komisji ds. zaopiniowania kandydatów do Lubońskiej Rady Seniorów

 

VII/40/2015

21.05.2015

zmiany uchwały XXVI/163/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 3541 data ogłoszenia:

01.06.2015

VII/41/2015

21.05.2015

zmiany Uchwały nr XXX/184/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Luboń

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 3536 data ogłoszenia: 01.06.2015

VII/42/2015

21.05.2015

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 3522 data ogłoszenia: 01.06.2015

VII/43/2015

21.05.2015

Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie Miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 3537 data ogłoszenia: 01.06.2015

VII/44/2015

21.05.2015

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

 

VII/45/2015

21.05.2015

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2015-2025

 

VII/46/2015

21.05.2015

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

VII/47/2015

21.05.2015

powołania Członków Lubońskiej Rady Seniorów

 

VII/48/2015

21.05.2015

powołania delegata na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”

 

VII/49/2015

21.05.2015

zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

VII/50/2015

21.05.2015

przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń"

 

VII/51/2015

21.05.2015

przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń"

 

IX/52/2015

18.06.2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 

IX/53/2015

18.06.2015

absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za 2014 r

 

IX/54/2015

18.06.2015

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

 

IX/55/2015

18.06.2015

Programu stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń

 

IX/56/2015

18.06.2015

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 

IX/57/2015

18.06.2015

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

X/58/2015

23.07.2015

zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

 

X/59/2015

23.07.2015

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Luboń na lata 2015 - 2019

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 4735 data ogłoszenia: 29.07.2015

X/60/2015

23.07.2015

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

 

X/61/2015

23.07.2015

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2015-2025

 

X/62/2015

23.07.2015

ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, placów gier oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 4736 data ogłoszenia: 29.07.2015

X/63/2015

23.07.2015

zmiany Uchwały nr XXVIII/174/2013 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Luboń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 4734 data ogłoszenia: 29.07.2015

XI/64/2015

23.07.2015

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

 

XII/65/2015

24.09.2015

uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2016-2020

 

XII/66/2015

24.09.2015

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń „Żabikowo Północ” – I etap

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 5788 data ogłoszenia: 07.10.2015

XII/67/2015

24.09.2015

przejęcia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę publiczną

 

XII/68/2015

24.09.2015

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

 

XII/69/2015

24.09.2015

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2015-2025

 

XII/70/2015

24.09.2015

wyboru ławników na kadencję 2015-2018

 

XIII/71/2015

29.10.2015

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

 

XIII/72/2015

29.10.2015

podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 6479 data ogłoszenia: 05.11.2015

XIII/73/2015

29.10.2015

podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 6480 data ogłoszenia: 05.11.2015

XIII/74/2015

29.10.2015

zmiany uchwały VI/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty skarbowej

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2015, pozycja 6478 data ogłoszenia: 05.11.2015

XIII/75/2015

29.10.2015

przyjęcia Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

 

XIII/76/2015

29.10.2015

utworzenia Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Luboniu

 

XIII/77/2015

26.11.2015

przystąpienia do sporządzenia MPZP w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta

 

XIV/78/2015

26.11.21015

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń”.

 

XIV/79/2015

29.10.2015

zmiany uchwały nr XIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

 

XIV/80/2015

26.11.21015

określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

XIV/81/2015

26.11.21015

uchylenia uchwały Nr XXVI/163/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 

XIV/82/2015

26.11.21015

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2015-2025

 

XIV/83/2015

26.11.21015

zmiany Uchwały Nr XLVIII/307/2014 Rady Miasta Luboń z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

 

XIV/84/2015

26.11.21015

zmiany Uchwały nr XII/69/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinaranego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

XIV/85/2015

26.11.21015

zasad usytuowania na terenie miasta Luboń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

 

XIV/86/2015

26.11.21015

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Luboniu.

 

XIV/87/2015

26.11.21015

nadania nazwy ulicy w Luboniu.

 

XIV/88/2015

26.11.21015

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

 

XV/89/2015

17.12.2015

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń „Tereny po WPPZ” – etap I.

 

XV/90/2015

17.12.2015

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń „Tereny po WPPZ” – etap II.

 

XV/91/2015

17.12.2015

przyjęcia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Luboń”.

 

XV/92/2015

17.12.2015

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Luboń na 2016 rok.

 

XV/94/2015

17.12.2015

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Luboń na rok 2016.

 

XV/95/2015

17.12.2015

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

 

XV/96/2015

17.12.2015

ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

 

XV/97/2015

17.12.2015

uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok

 

XV/98/2015

17.12.2015

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026

 

XV/99/2015

17.12.2015

przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w 2016r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim.

 

XV/100/2015

17.12.2015

uznania skargi na działania Burmistrza Miasta Luboń za niezasadną.

 

XVI/101/2016

15.01.2016

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Luboń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 

XVI/102/2016

15.01.2016

zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

XVII/103/2016

4.02.2016

zmiany uchwały Nr V/31/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 5 marca 2015 roku w
sprawie ustalenia planu sieci i granic publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów
prowadzonych na terenie miasta Luboń.

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 1356 data ogłoszenia: 15.02.2016

XVII/104/2016

4.02.2016

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń.

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 1357 data ogłoszenia: 15.02.2016

XVII/105/2016

4.02.2016

nazwy ulicy w Luboniu.

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 1358 data ogłoszenia: 15.02.2016
XVII/106/2016 4.02.2016 uznania za niezasadną skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.  
XVII/107/2016 4.02.2016 przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń".  
XVII/108/2016 4.02.2016

zmiany Uchwały nr XXVIII/174/2013 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Luboń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 1359 data ogłoszenia: 15.02.2016
XVII/109/2016 4.02.2016 zmiany Uchwały nr XXV/157/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Luboń na jednomandatowe okręgi wyborcze i ustalenia ich granic i numerów. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 1360 data ogłoszenia: 15.02.2016
XVIII/110/2016 17.03.2016 zmiany uchwały VI/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty skarbowej. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 2431 data ogłoszenia: 31.05.2016
XVIII/111/2016 17.03.2016 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń na rok 2016. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 2432 data ogłoszenia: 31.05.2016
XVIII/112/2016 17.03.2016 wpłaty do budżetu Miasta Luboń nadwyżki środków obrotowych Biura Majątku Komunalnego w Luboniu samorządowego zakładu budżetowego Miasta Luboń.  
XIX/113/2016  21.04.2016 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok  
XIX/114/2016  21.04.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026  
XIX/115/2016  21.04.2016 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  
XIX/116/2016 21.04.2016 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  
XIX/117/2016 21.04.2016 zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.  
XX/118/2016 19.05.2016 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.  
XX/119/2016 19.05.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026  
XX/120/2016 19.05.2016 przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
XX/121/2016 19.05.2016 zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Luboń.  
XX/122/2016 19.05.2016 zamiaru likwidacji filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Luboniu.  
XX/123/2016 19.05.2016 ustalenia regulaminu korzystania z plaży miejskiej. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 3518 data ogłoszenia: 30.05.2016
XX/124/2016 19.05.2016 wprowadzenia na terenie miasta Luboń Programu "Miejska Karta Seniora".  
XXI/125/2016 16.06.2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego.  
XXI/126/2016 16.06.2016 absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.  
XXI/127/2016 16.06.2016 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok  
XXI/128/2016 16.06.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026  
XXI/129/2016 16.06.2016 aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
XXI/130/2016 16.06.2016 zmiany Uchwały Nr XLVIII/307/2014 Rady Miasta Luboń z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 4006 data ogłoszenia: 24.06.2016
XXI/131/2016 16.06.2016 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 4007 data ogłoszenia: 24.06.2016
XXI/132/2016 16.06.2016 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 3980 data ogłoszenia: 24.06.2016
XXI/133/2016 16.06.2016 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 4068 data ogłoszenia: 28.06.2016
XXII/134/2016 21.07.2016 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń „Tereny po WPPZ” – etap I. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 4863 data ogłoszenia: 27.07.2016
XXII/135/2016 21.07.2016 przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Luboń na lata 2016 - 2019.  
 XXII/136/2016 21.07.2016 wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 4864 data ogłoszenia: 27.07.2016
 XXII/137/2016 21.07.2016  wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego.  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 4865 data ogłoszenia: 27.07.2016
XXII/138/2016 21.07.2016 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok  
XXII/139/2016 21.07.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026  
XXIII/140/2016 29.09.2016 uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2017-2021.  
XXIII/141/2016 29.09.2016 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok  
XXIII/142/2016 29.09.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026.  
XXIII/143/2016 29.09.2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum - Południe” - teren szkoły i usług w rejonie ul. Kołłątaja w Luboniu”.  
XXIII/144/2016 29.09.2016 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Lubonia. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 5955 data ogłoszenia: 07.10.2016
XXIII/145/2016 29.09.2016 ustalenia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych, Stadionu Miejskiego oraz boiska przy ulicy Szkolnej w Luboniu. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 5956 data ogłoszenia: 07.10.2016
XXIII/146/2016 29.09.2016 zniesienia form ochrony przyrody z drzew rosnących w alejach drzew pomnikowych w granicach administracyjnych miasta Luboń. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 5957 data ogłoszenia: 07.10.2016
XXIV/147/2016 27.10.2016 metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 6573 data ogłoszenia: 04.11.2016
XXIV/148/2016 27.10.2016 częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 6574 data ogłoszenia: 04.11.2016
XXIV/149/2016 27.10.2016 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 6575 data ogłoszenia: 04.11.2016
XXIV/150/2016 27.10.2016 zmiany uchwały nr XLVI/222/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 6576 data ogłoszenia: 04.11.2016
XXIV/151/2016 27.10.2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek – fragment ul. Nowiny.  
XXIV/152/2016 27.10.2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń - rejon ul. Cichej”.  
XXIV/153/2016 27.10.2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Północ ”.  
XXIV/154/2016 27.10.2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo – rejon ul. Świerkowej”.  
XXIV/155/2016 27.10.2016 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok  
XXIV/156/2016 27.10.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026  
XXIV/157/2016 27.10.2016 ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania  
XXIV/158/2016 27.10.2016 wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat.  
XXIV/159/2016 27.10.2016 wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat.  
XXIV/160/2016 27.10.2016 wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat.  
XXIV/161/2016 27.10.2016 wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat.  
XXIV/162/2016 27.10.2016 wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres do roku.  
XXIV/163/2016 27.10.2016 wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat.  
XXIV/164/2016 27.10.2016 nadania nazwy ulicy w Luboniu. Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2016, pozycja 6577 data ogłoszenia: 04.11.2016
XXIV/165/2016 27.10.2016 zmiany uchwały nr XIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości.  
XXIV/166/2016 27.10.2016 zmiany uchwały nr XIII/73/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych.  
XXIV/167/2016 27.10.2016 uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań.  
XXIV/168/2016 27.10.2016 zmiany uchwały nr XXIX/177/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 26 marca 2009r.  
XXV/169/2016 24.11.2016 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok  
XXV/170/2016 24.11.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026  
XXV/171/2016 24.11.2016 uchwalenia Programu Współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017.  
XXV/172/2016 24.11.2016 zmiany Uchwały Nr XLVIII/307/2014 Rady Miasta Luboń z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.  
XXV/173/2016 24.11.2016 nadania nazwy ulicy w Luboniu  
XXV/174/2016 24.11.2016 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.  
XXVI/175/2016 9.12.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026  
XXVII/176/2016 15.12.2016 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok  
XXVII/177/2016 15.12.2016 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania  
XXVII/178/2016 15.12.2016 przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu w jednostkę budżetową.  
XXVII/179/2016 15.12.2016 uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok  
XXVII/180/2016 15.12.2016 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027  
XXVII/181/2016 15.12.2016 przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w 2017r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim.  
XXVII/182/2016 15.12.2016 zmiany uchwały Nr XX/124/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Luboń Programu "Miejska Karta Seniora".  
XXVII/183/2016 15.12.2016 porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń a Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.  
XXVII/184/2016 15.12.2016 zmiany Uchwały NR XXXIX/241/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacji i dworców, którymi właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Luboń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  
XXVII/185/2016 15.12.2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górny Lasek”.  
XXVII/186/2016 15.12.2016 likwidacji filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Luboniu.  
XXVII/187/2016 15.12.2016 zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu.  
XXVIII/188/2017 26.01.2017 uznania za niezasadną skargi na Burmistrza Miasta Luboń.  
XXVIII/189/2017 26.01.2017 uznania za niezasadną skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.  
XXVIII/190/2017 26.01.2017 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Luboń na lata 2017-2020.  
XXVIII/191/2017 26.01.2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Luboń na rok 2017.  
XXVIII/192/2017 26.01.2017 zmiany Uchwały Nr XXXIX/244/2013 Rady Miasta Luboń  
XXVIII/193/2017 26.01.2017 nadania nazwy ulicy w Luboniu.  
XXVIII/194/2017 26.01.2017 zmiany uchwały nr XLV/213/97 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.  
XXVIII/195/2017 26.01.2017 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok  
XXVIII/196/2017 26.01.2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027  
XXVIII/197/2017 26.01.2017 przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”.  
XXVIII/198/2017 26.01.2017 przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”.  
XXVIII/199/2017 26.01.2017 przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”.  
XXVIII/200/2017 26.01.2017 przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”.  
XXVIII/201/2017 26.01.2017 przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”.  
XXVIII/202/2017 26.01.2017 przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”.  
XXVIII/203/2017 26.01.2017 przyznania Medalu "Zasłużony dla Miasta Luboń".  
XXIX/204/2017 23.02.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek – rejon ul. Poznańskiej”.  
XXIX/205/2017 23.02.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Północ”.  
XXIX/206/2017 23.02.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek – rejon ul. Wirowskiej”.  
XXIX/207/2017 23.02.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą”.  
XXIX/208/2017 23.02.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo – rejon ul. Jaśminowej”.  
XXIX/209/2017 23.02.2017 określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018.  
XXIX/210/2017 23.02.2017 określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Luboń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium na rok szkolny 2017/2018.  
XXIX/211/2017 23.02.2017 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Luboń.  
XXIX/212/2017 23.02.2017 zmiany uchwały nr XXII/136/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.  
XXIX/213/2017 23.02.2017 nadania nazwy ulicy w Luboniu.  
XXIX/214/2017 23.02.2017 zmiany uchwały nr XXXVII/224/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.  
XXIX/215/2017 23.02.2017 zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Luboń.  
XXIX/216/2017 23.02.2017 zmiany uchwały XXVI/165/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.  
XXIX/217/2017 23.02.2017 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok  
XXIX/218/2017 23.02.2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027  
XXX/219/2017 30.03.2017 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum-Południe - teren szkoły i usług w rejonie ul. Kołłątaja w Luboniu”.  
XXX/220/2017 30.03.2017 przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń.  
XXX/221/2017 30.03.2017 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Luboń.  
XXX/222/2017 30.03.2017 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń i Miastem Poznań powierzającego Miastu Poznań zadanie własne zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.  
XXX/223/2017 30.03.2017 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń”.  
XXX/224/2017 30.03.2017 zmiany uchwały nr XXXIX/240/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych Miasta Luboń.  
XXX/225/2017 30.03.2017 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok  
XXX/226/2017 30.03.2017 zmiany uchwały nr VI/30/2015 Rady Miasta Luboń ws. powołania komisji ds. zaopiniowania kandydatów do Lubońskiej Rady Seniorów.  
XXXI/227/2017 26.04.2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Luboń  
XXXI/228/2017 26.04.2017 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok  
XXXI/229/2017 26.04.2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027  
XXXI/230/2017 26.04.2017 zmiany Uchwały nr XXV/157/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Luboń na jednomandatowe okręgi wyborcze i ustalenia ich granic i numerów.  
XXXI/231/2017 26.04.2017 zmiany Uchwały nr XXVIII/174/2013 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Luboń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.  
XXXII/232/2017 8.05.2017 wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Luboń.  
XXXII/233/2017 8.05.2017 zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  
XXXII/234/2017 8.05.2017 uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń.  
XXXIII/235/2017 24.05.2017 przystapienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Luboń na lata 2017-2027  
XXXIII/236/2017 24.05.2017 zmiany uchwały nr XXX/184/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 23.04.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczyczieli  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 4223 data ogłoszenia: 05.06.2017
XXXIII/237/2017 24.05.2017 określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 4224 data ogłoszenia: 05.06.2017
XXXIII/238/2017 24.05.2017 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok  
XXXIII/239/2017 24.05.2017 zmiany Wieloletnniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027  
XXXIV/240/2017 20.06.2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2016  
XXXIV/241/2017 20.06.2017 absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok  
XXXIV/242/2017 20.06.2017 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żabikowo - rejon ul. Świerkowej" Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 4591 data ogłoszenia: 27.06.2017
XXXIV/243/2017 20.06.2017 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok  
XXXIV/244/2017 20.06.2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027  
XXXIV/245/2017 20.06.2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat   
XXXIV/246/2017 20.06.2017 uchylenia uchwały nr XXIX/208/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Żabikowo - rejon ul. Jaśminowej  
XXXIV/247/2017 20.06.2017 zmiany uchwały nr XX/123/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 19.05.2016 r. w sprawie ustaleni regulaminu korzydtania z plaż Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 4592 data ogłoszenia: 27.06.2017
XXXV/248/2017 26.07.2017 uchwalenia "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2027 dla Miasta Luboń"  
XXXV/249/2017 26.07.2017 zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Luboń  
XXXV/250/2017 26.07.2017 zmiany uchwały nr VII/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parków i zieleń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5319 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/251/2017 26.07.2017 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok  
XXXV/252/2017 26.07.2017 zmiany Wieloletniej Prgognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027  
XXXV/253/2017 26.07.2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
XXXV/254/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5285 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/255/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5286 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/256/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5287 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/257/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5288 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/258/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5289 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/259/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5290 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/260/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5291 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/261/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5292 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/262/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5293 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/263/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5294 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/264/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5304 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/265/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5305 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/266/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5306 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXV/267/2017 26.07.2017 zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 5307 data ogłoszenia: 01.08.2017
XXXXVI/268/2017 07.09.2017 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok  
XXXVI/269/2017 07.09.2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027  
XXXVI/270/2017 07.09.2017 udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy  
XXXVII/271/2017 28.09.2017 uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych   
XXXVII/272/2017 28.09.2017 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lasek - fragment budowy ul.Nowiny" Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 6539 data ogłoszenia: 11.10.2017
XXXVII/273/2017 28.09.2017 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stary Luboń - rejon ul. Cichej" Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 6555 data ogłoszenia: 11.10.2017
XXXVII/274/2017 28.09.2017 porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie usług edukacyjnych  
XXXVII/275/2017 28.09.2017 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 6467 data ogłoszenia: 09.10.2017
XXXVII/276/2017 28.09.2017 zmiany uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 16.06.2016 Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 6468 data ogłoszenia: 09.10.2017
XXXVII/277/2017 28.09.2017 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok  
XXXVII/278/2017 28.09.2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027  
XXXVIII/279/2017 26.10.2017 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków  
XXXVIII/280/2017 26.10.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Edmunda Bojanowskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. b. Edmunda Bojanowskiego  
XXXVIII/281/2017 26.10.2017  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego  
XXXVIII/282/2017 26.10.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen.dyw.Tadeusza Kutrzeby w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu  
XXXVIII/283/2017 26.10.2017  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 prof. Adama Wodziczki w Luboniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 prof. Adama Wodziczki  
XXXVIII/284/2017 26.10.2017  nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu, ul. Kołłątaja 1  
XXXVIII/285/2017 26.10.2017  zniesienia form ochrony przyrody z drzew rosnących w alejach drzew pomnikowych w granicach administracyjnych  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 8037 data ogłoszenia: 05.12.2017
XXXVIII/286/2017 26.10.2017 zmiany uchwały nr XVII/104/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń  Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 7073 data ogłoszenia: 06.11.2017
XXXVIII/287/2017 26.10.2017 nadania nazwy ulicy w Luboniu   Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 7074 data ogłoszenia: 06.11.2017
XXXVIII/288/2017 26.10.2017  zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2017 rok  
XXXVIII/289/2017 26.10.2017  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027  
XXXIX/290/2017 23.11.2017 uchwalenia "Gminnego Progrmu Rewitalizacji na lata 2017-2027 dla Miasta Luboń"  
XXXIX/291/2017 23.11.2017 zmiany uchwały nr XI/58/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 16.06.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 7941 data ogłoszenia: 05.12.2017
XXXIX/292/2017 23.11.2017 uchwalenia Programu Współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018  
XXXIX/293/2017 23.11.2017 zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Luboniu Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 7942 data ogłoszenia: 05.12.2017
XXXIX/294/2017 23.11.2017 zmiany uchwały nr XII/72/2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie podatku od nieruchomości Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2017, pozycja 7943 data ogłoszenia: 05.12.2017
XXXIX/295/2017 23.11.2017 wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres do roku  
XXXIX/296/2017 23.11.2017 zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na rok 2018  
XXXIX/297/2017 23.11.2017 zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na rok 2017  
XXXIX/298/2017 23.11.2017 zmiany uchwały nr II/7/2014 Rady Miasta Luboń z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji Organizajno-Prawnej  
XXXIX/299/2017 23.11.2017 zmiany uchwały nr II/10/2014 Rady Miasta Luboń z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji Budżetu i Finansów  

 

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych