Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014 » Rejestr uchwał RML kadencji 2010 - 2014

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014: Rejestr uchwał RML kadencji 2010 - 2014

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp.

I/1/2010

02.12.2010

wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Luboń

 

II/2/2010

02.12.2010

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

II/3/2010

02.12.2010

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

III/4/2010

13.12.2010

obsadzenia mandatu radnego

 

III/5/2010

13.12.2010

obsadzenia mandatu radnego

 

III/6/2010

13.12.2010

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Luboń

 

III/7/2010

13.12.2010

ustalenia liczebności komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń

 

III/8/2010

13.12.2010

powołania komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń

 

III/9/2010

13.12.2010

wyboru Przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń

 

III/10/2010

13.12.2010

określenia ilościowego składu komisji stałych Rady Miasta Luboń

 

III/11/2010

13.12.2010

powołania komisji Sfery Społecznej Rady Miasta Luboń

 

III/12/2010

13.12.2010

powołania komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń

 

III/13/2010

13.12.2010

powołania komisji Ochrony Środowiska

 

III/14/2010

13.12.2010

powołania komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń

 

III/15/2010

13.12.2010

powołania komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Luboń

 

IV/16/2010

29.12.2010

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Stary Luboń”

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 44, pozycja 800 data ogłoszenia: 28.02.2011

IV/17/2010

29.12.2010

określenia zasad udzielania ulg i spłacie pieniężnej

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 37, pozycja 721 data ogłoszenia: 22.02.2011

IV/18/2010

29.12.2010

zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 37, pozycja 722

IV/19/2010

29.12.2010

zmiany wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 37, pozycja 723 data ogłoszenia: 22.02.2011

IV/20/2010

29.12.2010

zmiany uchwały IV/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie opłaty skarbowej

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 62, pozycja 1089 data ogłoszenia: 15.03.2011

IV/21/2010

29.12.2010

zmiany uchwały Nr XLV/245/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

IV/22/2010

29.12.2010

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”

 

IV/24/2010

29.12.2010

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011

 

IV/25/ 2010

29.12.2010

uznania skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu za niezasadną

 

IV/26/2010

29.12.2010

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń

 

IV/23/2010

29.12.2010

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochron Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011”

 

VI/27/2011

27.01.2011

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

VI/28/2011

27.01.2011

obsadzenia mandatu radnego

 

VI/29/2011

27.01.2011

zmiany składu komisji Sfery Społecznej Rady Miasta Luboń

 

VI/30/2011

27.01.2011

zmiany składu komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń

 

VI/31/2011

27.01.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń -„Za autostradą”.Mapa -"Za autostradą"

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 134, pozycja 2159 data ogłoszenia: 16.05.2011

VI/32/2011

27.01.2011

budżetu miasta Luboń na 2011 rok

 

VI/33/2011

27.01.2011

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2020

 

VII/34/2011

24.02.2011

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

VII/35/2011

24.02.2011

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Lasek – rejon ul. Poznańskiej”

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 114, pozycja 1901 data ogłoszenia 20.04.2011

VII/36/2011

24.02.2011

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - „Lasek Południe”

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 126, pozycja 2051 data ogłoszenia: 11.05.2011

VII/37/2011

24.02.2011

ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Luboń

 

VIII/38/2011

17.03.2011

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - „Żabikowo Północ”

 

VIII/39/2011

17.03.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń -„Żabikowo Centrum - Północ”

 

VIII/40/2011

17.03.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń -„Żabikowo Centrum - Południe”

 

VIII/41/2011

17.03.2011

zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 114, pozycja 1903 data ogłoszenia: 27.04.2011

VIII/42/2011

17.03.2011

uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Luboń za niezasadną

 

IX/43/2011

14.04.2011

upoważnienia Burmistrza Miasta Luboń do zawarcia umowy użytkowania Stadionu Miejskiego oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy

 

IX/44/2011

14.04.2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2020

 

IX/45/2011

14.04.2011

zaciągnięcia oraz zabezpieczenia wekslem in blanco pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

IX/46/2011

14.04.2011

upoważnienia Burmistrza do ustalania cen i opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-sportowej w Luboniu

 

IX/47/2011

14.04.2011

dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

 

IX/48/2011

14.04.2011

wniesienia aportu rzeczowego do Spółki „TRANSLUB” Spółka z o.o.

 

IX/49/2011

14.04.2011

uznania za niezasadną skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 

X/50/2011

12.05.2011

zmiany uchwały Nr XLV/245/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Luboń do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

X/51/2011

12.05.2011

zmiany budżetu miasta Luboń na 2011 rok

 

X/52/2011

12.05.2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2022

 

X/53/2011

12.05.2011

uznania za niezasadne skarg na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 

XI/54/2011

16.06.2011

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2010 rok

 

XI/55/2011

16.06.2011

absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu na 2010 r

 

XI/56/2011

16.06.2011

zmiany uchwały nr XLVIII/258/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Luboń oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

 

XI/57/2011

16.06.2011

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 

XI/58/2011

16.06.2011

ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

XI/59/2011

16.06.2011

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Lasek Górny”

 

XI/60/2011

16.06.2011

ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych będących własnością miasta Luboń

 

XI/61/2011

16.06.2011

zmiany budżetu miasta Luboń na 2011 rok

 

XII/62/2011

21.07.2011

zmiany budżetu miasta Luboń na 2011 rok

 

XII/63/2011

21.07.2011

zmiany uchwały Rady Miasta Luboń nr XX/102/2004 r. z dnia 4 marca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 4486 data ogłoszenia 21.10.2011

XII/64/2011

21.07.2011

zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 4211 data ogłoszenia 5.10.2011

XII/65/2011

21.07.2011

sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 

XII/66/2011

21.07.2011

przystąpienia Miasta Luboń do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

XII/67/2011

21.07.2011

zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

XII/68/2011

21.07.2011

zmiany uchwały Nr XLVII/252/2010 z dnia 24.06.2010r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Miasta Luboń

 

XII/69/2011

21.07.2011

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

XII/70/2011

21.07.2011

zmiany uchwały nr IV/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty skarbowej

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 4052 data ogłoszenia 26.09.2011

XII/71/2011

21.07.2011

przystąpienia do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń”

 

XII/72/2011

21.07.2011

nadania nazwy ulicy w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 4053 data ogłoszenia 26.09.2011

XII/73/2011

21.07.2011

nadania nazwy ulicy w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 4054 data ogłoszenia 26.09.2011

XII/74/2011

21.07.2011

nadania nazwy ulicy w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 4055 data ogłoszenia 26.09.2011

XIII/75/2011

29.09.2011

uznania za niezasadną skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 

XIII/76/2011

29.09.2011

odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 4909 data ogłoszenia: 17.11.2011

XIII/77/2011

29.09.2011

przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

XIII/78/2011

29.09.2011

wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015

 

XIII/79/2011

29.09.2011

zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 4910 data ogłoszenia 17.11.2011

XIII/80/2011

29.09.2011

zmiany wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 4911 data ogłoszenia 17.11.2011

XIII/81/2011

29.09.2011

nadania nazwy ulicy w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 4912 data ogłoszenia: 17.11.2011

XIII/82/2011

29.09.2011

zmiany składu komisji Sfery Społecznej Rady Miasta Luboń

 

XV/83/2011

08.11.2011

zmiany budżetu miasta Luboń na 2011

 

XV/84/2011

08.11.2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2022

 

XV/85/2011

08.11.2011

podatku od nieruchomości

 

XV/86/2011

08.11.2011

zmiany wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 6432 data ogłoszenia: 23.12.2011

XV/87/2011

08.11.2011

podatku od środków transportowych

 

XV/88/2011

08.11.2011

opłaty targowej

 

XV/89/2011

08.11.2011

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

XV/90/2011

08.11.2011

uznania za niezasadną skargi na działania Burmistrza Miasta Luboń

 

XV/91/2011

08.11.2011

rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej

 

XV/92/2011

08.11.2011

zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przedszkoli

 

XV/93/2011

08.11.2011

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

 

XV/94/2011

08.11.2011

przyjęcia Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi

 

XV/95/2011

08.11.2011

Przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w 2012r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim

 

XV/96/2011

08.11.2011

ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których miasto jest właścicielem albo zarządzającym

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 6393 data ogłoszenia: 22.12.2011

XV/97/2011

08.11.2011

zmieniająca uchwałę Nr XXV/124/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012, pozycja 17 data ogłoszenia: 3.01.2012

XV/98/2011

08.11.2011

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

XVI/99/ 2011

15.12.2011

obsadzenia mandatu radnego

 

XVI/100/2011

15.12.2011

zmiany budżetu miasta Luboń na 2011 rok

 

XVI/101/2011

15.12.2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2022

 

XVI/102/2011

15.12.2011

zmiany wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011, pozycja 6759 data ogłoszenia: 30.12.2011

XVI/103/2011

15.12.2011

opłaty od posiadania psów

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2011 pozycja 6760 data ogłoszenia: 30.12.2011

XVI/104/2011

15.12.2011

zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń

 

XVI/105/2011

15.12.2011

zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń

 

XVI/106/2011

15.12.2011

uchylenia uchwały nr VII/43/99 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie: Regulaminu przewozów lubońskiej komunikacji miejskiej

 

XVI/107/2011

15.12.2011

uchylenia uchwały nr XXII/123/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie opłat za korzystanie z przewozów regularnych organizowanych przez Miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012 pozycja 75 data ogłoszenia: 4.01.2012

XVI/108/2011

15.12.2011

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Luboń na 2012 rok"

 

XVI/109/2011

15.12.2011

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Luboń na rok 2012

 

XVI/110/2011

15.12.2011

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

XVI/111/2011

15.12.2011

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012

 

XVII/112/2012

26.01.2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2022

 

XVII/113/2012

26.01.2012

budżetu miasta Luboń na 2012 rok

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012 pozycja 787 data ogłoszenia: 6.02.2012

XVII/114/2012

26.01.2012

rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012 pozycja 1086 data ogłoszenia: 22.02.2011

XVII/115/2012

26.01.2012

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

 

XVIII/116/2012

01.03.2012

uznania za niezasadną skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 

XVIII/117/2012

01.03.2012

wpłaty do budżetu Miasta Luboń nadwyżki środków obrotowych Biura Majątku Komunalnego w Luboniu samorządowego zakładu budżetowego Miasta Luboń

 

XVIII/118/2012

01.03.2012

wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012 pozycja 1276 data ogłoszenia: 7.03.2012

XVIII/119/2012

01.03.2012

Programu stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń

 

XVIII/120/2012

01.03.2012

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Luboń na lata 2012-2016

 

XIX/121/2012

29.03.2012

zmiany budżetu miasta Luboń na 2012 rok

 

XIX/122/2012

29.03.2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

 

XIX/123/2012

29.03.2012

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

XIX/124/2012

29.03.2012

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń”

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012 pozycja 2853 data ogłoszenia: 25.06.2012

XIX/125/2012

29.03.2012

nadania nazwy Hali Widowiskowo – Sportowej w Luboniu, ul. H. Kołłątaja 2

 

XIX/126/2012

29.03.2012

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XIX/127/2012

29.03.2012

nadania nazwy placowi w Luboniu

 

XIX/128/2012

29.03.2012

upoważnienia Burmistrza Miasta Luboń do zawarcia umowy użytkowania Stadionu Miejskiego oraz wyrażania zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy

 

XIX/129/2012

29.03.2012

zmiany uchwały nr XXIX/179/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i gier zlokalizowanych na terenie miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012 pozycja 2856 data ogłoszenia: 25.06.2012

XIX/130/2012

29.03.2012

uznania za niezasadną skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 

XIX/131/2012

29.03.2012

dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

 

XX/133/2012

26.04.2012

zmiany budżetu miasta Luboń na 2012 rok

 

XX/134/2012

26.04.2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

 

XX/135/2012

26.04.2012

uznania za niezasadną skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 

XX/136/2012

26.04.2012

zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

XX/137/2012

26.04.2012

zmiany UCHWAŁY NR IX/43/2011 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 14 kwietnia 2011 r.

 

XXI/138/2012

31.05.2012

przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

 

XXI/139/2012

31.05.2012

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2011 rok

 

XXI/140/2012

31.05.2012

absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu na 2011 r.

 

XXI/141/2012

31.05.2012

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Luboń na lata 2012 - 2017

 

XXII/142/2012

21.06.2012

zmiany budżetu miasta Luboń na 2012 rok

 

XXII/143/2012

21.06.2012

zmiany UCHWAŁY NR XIX/131/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

 

XXIII/144/2012

26.07.2012

zmiany budżetu miasta Luboń na 2012 rok

 

XXIII/145/2012

26.07.2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

 

XXIII/146/2012

26.07.2012

zmiany UCHWAŁY NR XLVIII/258/2010RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Luboń oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

 

XXIII/147/2012

26.07.2012

nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012 pozycja 3665 data ogłoszenia: 27.08.2012

XXIII/148/2012

26.07.2012

zmiany UCHWAŁY NR XXIX/177/2009 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Luboń i nadania jej statutu

 

XXIV/149/2012

27.09.2012

zmiany budżetu miasta Luboń na 2012 rok

 

XXIV/150/2012

27.09.2012

przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

XXIV/151/2012

27.09.2012

zmiany UCHWAŁY NR XVI/108/2011 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 15 grudnia 2011 r.

 

XXIV/152/2012

27.09.2012

uchylenia uchwały nr XXXVI/177/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2005 r.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012 pozycja 4367 data ogłoszenia: 17.10.2012

XXIV/153/2012

27.09.2012

nadania nazwy ulicy w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012 pozycja 4366 data ogłoszenia: 17.10.2012

XXIV/154/2012

27.09.2012

przyjęcia stanowiska popierającego obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 

XXV/155/2012

30.10.2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

 

XXV/156/2012

30.10.2012

zmiany budżetu miasta Luboń na 2012 rok

 

XXV/157/2012

30.10.2012

podziału Miasta Luboń na jednomandatowe okręgi wyborcze i ustalenia ich granic i numerów.

 

XXVI/158/2012

29.11.2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

 

XXVI/159/2012

29.11.2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

 

XXVI/160/2012

29.11.2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

 

XXVI/161/2012

29.11.2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

 

XXVI/162/2012

29.11.2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012 pozycja 6220 data ogłoszenia: 17.12.2012

XXVI/163/2012

29.11.2012

opłaty targowej

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2012 pozycja 6229 data ogłoszenia: 17.12.2012

XXVI/164/2012

29.11.2012

podatku od środków transportowych

 

XXVI/165/2012

29.11.2012

opłaty od posiadania psów

 

XXVI/166/2012

29.11.2012

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Luboń na 2013 rok"

 

XXVI/167/2012

29.11.2012

"Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Luboń na rok 2013”

 

XXVI/168/2012

29.11.2012

przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w 2013r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim

 

XXVI/169/2012

29.11.2012

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013

 

XXVII/170/2012

18.12.2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2012-2022

 

XXVII/171/2012

18.12.2012

zmiany budżetu miasta Luboń na 2012 rok

 

XXVII/172/2012

18.12.2012

zmiany Uchwały nr VI/33/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2020

 

XXVII/173/2012

18.12.2012

budżetu miasta Luboń na 2013 rok

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 236 data ogłoszenia: 8.01.2013

XXVIII/174/2013

31.01.2013

podziału Miasta Luboń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 1667 data ogłoszenia: 18.02.2013

XXVIII/175/2013

31.01.2013

nadania nazwy ulicy w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 1641 data ogłoszenia: 18.02.2013

XXIX/176/2013

7.03.2013

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Żabikowo Centrum- Północ" w obrębie działki nr 39/2, przy ulicy Poniatowskiego w Luboniu

 

XXIX/177/2013

7.03.2013

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kocie Doły” w Luboniu

 

XXIX/178/2013

7.03.2013

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poligonu pożarniczego w Luboniu

 

XXIX/179/2013

7.03.2013

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny po WPPZ” w Luboniu

 

XXIX/180/2013

7.03.2013

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren usług i handlu w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich i Żabikowskiej ” , na potrzeby obiektu handlowego wielkopowierzchniowego

 

XXIX/181/2013

7.03.2013

wpłaty do budżetu Miasta Luboń nadwyżki środków obrotowych Biura Majątku Komunalnego w Luboniu samorządowego zakładu budżetowego Miasta Luboń

 

XXIX/182/2013

7.03.2013

przyjęcia „Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lubonia”

 

XXX/183/2013

27.03.2013

dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

 

XXX/184/2013

27.03.2013

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

XXX/185/2013

27.03.2013

Zmiany Uchwały nr VI/33/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2020

 

XXX/186/2013

27.03.2013

budżetu miasta Luboń na 2013 rok

 

XXX/187/2013

27.03.2013

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum – Południe” w obrębie działki nr 86/8 przy ul. Wojska Polskiego 87

 

XXX/188/2013

27.03.2013

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poligonu pożarniczego w Luboniu

 

XXX/189/2013

27.03.2013

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń”

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 2714 data ogłoszenia: 8.04.2013

XXXI/190/2013

25.04.2013

przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Luboń na lata 2008-2017”

 

XXXI/191/2013

25.04.2013

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 4695 data ogłoszenia:25.07.2013

XXXI/192/2013

25.04.2013

Programu Ochrony Środowiska Miasta Luboń na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

 

XXXI/193/2013

25.04.2013

w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Luboń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 3524 data ogłoszenia: 14.05.2013

XXXI/194/2013

25.04.2013

odwołania Skarbnika Miasta Luboń

 

XXXII/195/2013

23.05.2013

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń ze zmianami

 

XXXII/196/2013

23.05.2013

przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Luboń

 

XXXII/197/2013

23.05.2013

nadania nazwy ulicy w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 3943 data ogłoszenia: 11.06.2013

XXXII/198/2013

23.05.2013

nadania nazwy ulicy w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 3942 data ogłoszenia: 11.06.2013

XXXII/199/2013

23.05.2013

zaopiniowania postanowień projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącej planu aglomeracji Komorniki

 

XXXII/200/2013

23.05.2013

powołania Skarbnika Miasta Luboń

 

XXXIII/201/2013

13.06.2013

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2012 rok

 

XXXIII/202/2013

13.06.2013

absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

 

XXXIII/203/2013

13.06.2013

przystąpienia przez Miasto Luboń do Partnerstwa

 

XXXIII/204/2013

13.06.2013

wystąpienia Gminy Luboń ze Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" z siedzibą w Czempiniu

 

XXXIV/205/2013

11.07.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2013-2022

 

XXXIV/206/2013

11.07.2013

zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok

 

XXXIV/207/2013

11.07.2013

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 5045 data ogłoszenia: 3.09.2013

XXXV/208/2013

12.09.2013

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Teren usługi handlu w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich i Żabikowskiej”

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 5335 data ogłoszenia: 25,09.2013

XXXV/209/2013

12.09.2013

zmiany nazwy Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Specjalnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu przy ul. Armii Poznań 27

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 5382 data ogłoszenia: 30.09.2013

XXXV/210/2013

12.09.2013

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 6596 data ogłoszenia: 27.11.2013

XXXV/211/2013

12.09.2013

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 5383 data ogłoszenia: 30.09.2013

XXXV/212/2013

12.09.2013

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Luboń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 5384 data ogłoszenia: 30.09.2013

XXXV/213/2013

12.09.2013

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 5223 data ogłoszenia: 17.09.2013

XXXV/214/2013

12.09.2013

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013 pozycja 5224 data ogłoszenia: 17.09.2013

XXXV/215/2013

12.09.2013

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013, pozycja 5222 data ogłoszenia: 17.09.2013

XXXVI/216/2013

26.09.2013

uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2014-2018

 

XXXVI/217/2013

26.09.2013

w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w ramach projektu: „Badanie powiązań funkcjonalno – przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej”

 

XXXVI/218/2013

26.09.2013

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

 

XXXVI/219/2013

26.09.2013

zmiany Uchwały Nr XXIX/179/2013 z dnia 7 marca 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny po WPPZ” w Luboniu

 

XXXVI/220/2013

26.09.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2013-2022

 

XXXVI/221/2013

26.09.2013

zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok

 

XXXVI/222/2013

 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy

 

XXXVI/223/2013

26.09.2013

przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

XXXVI/224/2013

26.09.2013

zaciągnięcia oraz zabezpieczenia wekslem in blanco pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

XXXVI/225/2013

26.09.2013

zaciągnięcia oraz zabezpieczenia wekslem in blanco pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

XXXVI/226/2013

26.09.2013

Ogłoszenia w Luboniu roku 2014 „Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego i Augusta hr. Cieszkowskiego”

 

XXXVII/227/2013

24.11.2013

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Kocie Doły”

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013, pozycja 6888 data ogłoszenia: 4.12.2013

XXXVII/228/2013

24.11.2013

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum – Północ” w obrębie działki nr 39/2, przy ulicy Poniatowskiego w Luboniu

 

XXXVII/229/2013

24.11.2013

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum – Południe” w obrębie działki nr 86/8 przy ul. Wojska Polskiego 87

 

XXXVII/230/2013

24.11.2013

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum”

 

XXXVII/231/2013

24.11.2013

zmiany Uchwały Nr XXIX/179/2013 z dnia 7 marca 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny po WPPZ” w Luboniu

 

XXXVII/232/2013

24.11.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2013-2022

 

XXXVII/233/2013

24.11.2013

zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok

 

XXXVII/234/2013

24.11.2013

zmiany uchwały XIX/115/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie opłaty skarbowej

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013, pozycja 6633 data ogłoszenia: 27.11.2013

XXXVIII/235/2013

5.11.2013

zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2013

 

XXXIX/236/2013

28.11.2013

podatku od nieruchomości

 

XXXIX/237/2013

28.11.2013

zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

 

XXXIX/238/2013

28.11.2013

zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok

 

XXXIX/239/2013

28.11.2013

przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w 2014r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim

 

XXXIX/240/2013

28.11.2013

zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych Miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013, pozycja 7408 data ogłoszenia: 23.12.2013

XXXIX/241/2013

28.11.2013

określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Luboń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013, pozycja 7409 data ogłoszenia: 23.12.2013

XXXIX/242/2013

28.11.2013

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Lubonia w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust.2 ustawy o systemie oświaty dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013, pozycja 7104 data ogłoszenia: 10.12.2013

XXXIX/243/2013

28.11.2013

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013, pozycja 7253 data ogłoszenia: 16.12.2013

XXXIX/244/2013

28.11.2013

określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Miasto Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013, pozycja 7410 data ogłoszenia: 23.12.2013

XXXIX/245/2013

28.11.2013

przyjęcia Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 

XXXIX/246/2013

28.11.2013

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

 

XXXIX/247/2013

28.11.2013

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013, pozycja 7509 data ogłoszenia: 30.12.2013

XXXIX/248/2013

28.11.2013

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

 

XXXIX/249/2013

28.11.2013

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

XL/250/2013

19.12.2013

ponownego obsadzenia mandatu radnego.

 

XL/251/2013

19.12.2013

zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń.

 

XL/252/2013

19.12.2013

zmiany składu osobowego Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Luboń.

 

XL/253/2013

19.12.2013

zmiany składu osobowego Komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń.

 

XL/254/2013

19.12.2013

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poligonu pożarniczego w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 613 data ogłoszenia: 28.01.2014

XL/255/2013

19.12.2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2013-2022

 

XL/256/2013

19.12.2013

zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok

 

XL/257/2013

19.12.2013

ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

 

XL/258/2013

19.12.2013

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024

 

XL/259/2013

19.12.2013

uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2013, pozycja 7542 ata ogłoszenia: 31.12.2013

XL/260/2013

19.12.2013

zmiany Uchwały nr XXVIII/174/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Luboń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 306 data ogłoszenia: 15.01.2014

XL/261/2013

19.12.2013

zmiany Uchwały nr XXV/157/2012 z dnia 30 października 2012 r.w sprawie podziału Miasta Luboń na jednomandatowe okręgi wyborcze i ustalenia ich granic i numerów.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 269 data ogłoszenia: 14.01.2014

XL/262/2013

19.12.2013

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w mieście Luboń na 2014 rok

 

XL/263/2013

19.12.2013

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Luboń na rok 2014

 

XL/264/2013

19.12.2013

wprowadzenia na terenie miasta Luboń Programu „Duża Rodzina”

 

XLI/265/2014

27.01.2014

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok

 

XLI/266/2014

27.01.2014

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024

 

XLI/267/2014

27.01.2014

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

XLI/268/2014

27.01.2014

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 1618 data ogłoszenia: 11.03.2014

XLI/269/2014

27.01.2014

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 1619 data ogłoszenia: 11.03.2014

XLI/270/2014

27.01.2014

zmiany uchwały IV/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie opłaty skarbowej

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 995 data ogłoszenia: 17.02.2014

XLII/271/2014

27.02.2014

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

XLII/272/2014

27.02.2014

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Stary Luboń”

 

XLII/273/2014

27.02.2014

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Żabikowo Północ"

 

XLII/274/2014

27.02.2014

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Teren usług i handlu w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich
i Żabikowskiej"

 

XLII/275/2014

27.02.2014

wpłaty do budżetu Miasta Luboń nadwyżki środków obrotowych Biura Majątku
Komunalnego w Luboniu samorządowego zakładu budżetowego Miasta Luboń

 

XLII/276/2014

27.02.2014

przekształcenia Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością

 

XLII/277/2014

27.02.2014

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok

 

XLIII/278/2014

27.03.2014

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok

 

XLIII/279/2014

27.03.2014

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024

 

XLIII/280/2014

27.03.2014

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

XLIII/281/2014

27.03.2014

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń
i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

XLIII/282/2014

27.03.2014

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń,Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

XLIII/283/2014

27.03.2014

wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie przez Miasto Luboń akcji w spółce „AQUANET” S.A. Z siedzibą w Poznaniu

 

XLIII/284/2014

27.03.2014

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń”

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 3600 data ogłoszenia: 16.06.2014

XLIII/285/2014

27.03.2014

przystąpienia Miasta Luboń do Stowarzyszenia pod nazwą Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

 

XLIV/286/2014

24.04.2014

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Luboń Północ”

 

XLIV/287/2014

24.04.2014

zmiany Statutu Miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 3601 data ogłoszenia: 16.06.2014

XLIV/288/2014

24.04.2014

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

XLV/289/2014

29.05.2014

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok

 

XLV/290/2014

29.05.2014

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024

 

XLV/291/2014

29.05.2014

przyjęcia aktualizacji „Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Luboń”

 

XLV/292/2014

29.05.2014

przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 3781 data ogłoszenia: 30.06.2014

XLVI/293/2014

13.06.2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2013 rok

 

XLVI/294/2014

13.06.2014

absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

 

XLVII/295/2014

27.06.2014

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok

 

XLVII/296/2014

27.06.2014

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024

 

XLVII/297/2014

27.06.2014

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

XLVII/298/2014

27.06.2014

zmiany uchwały XXXIX/236/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 4089 data ogłoszenia:19.07.2014

XLVII/299/2014

27.06.2014

przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Miasta Luboń na lata 2014 - 2017"

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 4322 data ogłoszenia: 31.07.2014

XLVII/300/2014

27.06.2014

ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku zlokalizowanego na stadionie miejskim przy ul. Rzecznej 2

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 4323 data ogłoszenia: 31.06.2014

XLVII/301/2014

27.06.2014

ustalenia regulaminu Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Rzecznej 2 będącego w użytkowaniu przez Miasto Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 4324 data ogłoszenia: 31.07.2014

XLVIII/302/2014

09.09.2014

zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu przy ul. Poniatowskiego 16

 

XLVIII/303/2014

09.09.2014

uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2015-2019

 

XLVIII/304/2014

09.09.2014

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Luboń „Teren usług i handlu w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich
i Żabikowskiej”

 

XLVIII/305/2014

09.09.2014

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok

 

XLVIII/306/2014

09.09.2014

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024

 

XLVIII/307/2014

09.09.2014

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 4853 data ogłoszenia: 17.09.2014

XLVIII/308/2014

09.09.2014

zmiany Uchwały nr XIX/114/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i gier zlokalizowanych na terenie miasta Luboń

 

XLIX/309/2014

25.09.2014

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Luboń Centrum”

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 6393 data ogłoszenia: 28.11.2014

XLIX/310/2014

25.09.2014

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok

 

XLIX/311/2014

25.09.2014

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024

 

L/312/2014

30.10.2014

zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok

 

L/313/2014

30.10.2014

przyjęcia Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2015

 

L/314/2014

30.10.2014

zmiany Uchwały nr XL/264/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Luboń Programu "Duża Rodzina"

 

L/315/2014

30.10.2014

zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wlkp. Rocznik 2014, pozycja 6590 data ogłoszenia: 09.12.2014

L/316/2014

30.10.2014

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

L/317/2014

30.10.2014

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

L/318/2014

30.10.2014

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

 

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych