Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń

Dane: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Luboń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.lubon.pl (zwaną dalej stroną internetową).

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2003 roku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: kwiecień 2003 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności wynikają m.in.:

  • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • brak warstwy tekstowej w niektórych skanowanych dokumentach*
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki. Zamieszczane treści są dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31-03-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją strony: /redakcja.php

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8130 011 w. 19

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Luboń, pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń.

Do budynku prowadzi jedno wejście od pl. Edmunda Bojanowskiego.

Wejście do budynku jest na równi z chodnikiem, brak progu utrudniającego wjazd wózkiem inwalidzkim. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek do przywołania osoby do pomocy.

Obsługa interesantów odbywa się na parterze w holu głównym.

Budynek składa się z parteru oraz dwóch pięter na które prowadzą schody.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Urzędu zainstalowana jest pętla indukcyjna do wspomagania osób z niepełnosprawnością słuchu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości ze skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Kontakt z Urzędem jest możliwy poprzez:

  • osobiste w siedzibie Urzędu przy pl. Edmunda Bojanowskiego 2 w Luboniu;
  • kontakt telefoniczny (centrala) pod numerem +48 61 8130 011;
  • faksem na numer +48 61 8130 097;
  • pocztą elektroniczną na adres office@lubon.pl
  • listownie na adres pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń;
  • adres skrytki epuap: /pf9m0y0q13/SkrytkaESP

 

Uwaga: *Informacje sprzed daty 01-01-2020 r. nie będą poprawiane, gdyż niosłoby to za duże obciążenie dla jednostki. Pozostałe informacje po dacie 01-01-2020 r. są i będą w miarę możliwości systematycznie poprawiane.

 
   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych